Prednáška na tému

Krása propagovaná v médiách a jej vplyv na sebaúctu mladého človeka

Prednášateľ: Mgr. Slávka Romanová
Čas konania: 5. apríl 2011, trieda 2. D
Miesto konania: učebňa ADK v DM

 

 

 

Ciele:
  • informovať mladých ľudí o vplyve médií na utváranie ich názorov, hodnôt a noriem vo vzťahu k fyzickej kráse, kultu tela ako dôležitému sociálnemu a kultúrnemu štandardu
  • zorientovať mladých ľudí v tomto, čo je poslaním médiami propagovaných hodnôt, v súvislosti s reálnym životom
  • poukázať na riziká, ku ktorým môže v dôsledku stotožnenia sa ideálmi mediálneho sveta dôjsť (zvýšené predispozície na vznik sociálnopatologických javov, vážne psychické a osobnostné problémy...)
  • pomôcť pri utváraní vlastného racionálneho sebaobrazu, formovaní vlastnej sebaúcty a zdravého sebavedomia, ako významných obranných a preventívnych činiteľov
  • budovanie pozitívnych faktorov stimulujúcich rozvoj zdravého sebavedomia a primeranej sebaúcty
Mgr. Mária Kravcová