Prednáška na tému

Krása propagovaná v médiách a jej vplyv na sebaúctu mladého človeka

Prednášateľ: Mgr. Slávka Romanová
Čas konania: 30. september 2011, 2.D, 3.C

 

 

 

Ciele:
  • informovať mladých ľudí o vplyve médií na utváranie ich názorov, hodnôt a noriem vo vzťahu k fyzickej kráse, kultu tela ako dôležitému sociálnemu a kultúrnemu štandardu
  • zorientovať mladých ľudí v tom, čo je poslaním médiami propagovaných hodnôt, v súvislosti s reálnym životom
  • poukázať na riziká, ku ktorým môže v dôsledku stotožnenia sa ideálmi mediálneho sveta dôjsť (zvýšené predispozície na vznik sociálnopatologických javov, vážne psychické a osobnostné problémy...)
  • pomôcť pri utváraní vlastného racionálneho sebaobrazu, formovaní vlastnej sebaúcty a zdravého sebavedomia, ako významných obranných a preventívnych činiteľov
Mgr. Mária Kravcová