Prednáška na tému

Priateľstvo, láska, výber životného partnera

Prednášateľ: Mgr. Slávka Romanová
Čas konania: 12. október 2011, 3.B, 3.E

 

 

Po ukončení vývinového obdobia puberty obidve pohlavia začínajú prejavovať zvýšený záujem o seba navzájom. Mnohí však zápasia aj so sebou, chcú prekonať neistotu a komplex menejcennosti, ktorý na nich v tomto období dolieha. Ciele VMR sú zamerané tak, aby prispievali k výchove celej osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca.

Ciele:
  • pomoc žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjaniu tolerancie a zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov medzi pohlaviami
  • formovanie postojov, názorov a presvedčenia, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v manželstve a v rodine, viesť žiakov k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality
  • vysvetlenie významu plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny
  • vysvetlenie možného riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane nežiaducej gravidity.
Mgr. Mária Kravcová