Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo

Požadovaná výška NFP: 183 814,25 €

Predná strana publikácie k 60. výročiu SPŠ

Stredná priemyselná škola sa aktívne zapája do projektov a v novom školskom roku bude pokračovať aj v jednom z nich. Projekt pod názvom Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo začala SPŠ realizovať v októbri 2009 a predpokladané ukončenie je v novembri 2011.

Na to, aby mohla v dnešnej dobe škola existovať a fungovať, potrebuje žiakov. Žiakov môžu získať len kvalitní, fundovaní a "moderní" pedagógovia. Aby bola priemyslovka naozaj modernou školou, školský rok 2010/2011 bude už druhým rokom, v ktorom sa učitelia môžu vzdelávať vo vybraných oblastiach a témach podporujúcich inováciu vzdelávacieho programu, zefektívnenie foriem vzdelávania a získanie nových kompetencií a zručnosti.

Prostredníctvom projektu chceme pripraviť pre 2. a 3. ročník našej odbornej školy kvalitné vzdelávacie programy, ktoré budú podporené najmodernejšími didaktickými pomôckami a prostriedkami. Chceme čo najkvalitnejšie pripraviť našich absolventov pre vstup na trh práce, resp. ich čo najlepšie pripraviť pre vyššie stupne vzdelávania. Kvalitný vzdelávací proces a špecifický školský vzdelávací program vyžaduje dostatočnú podporu vo vybavení učební modernými učebnými pomôckami a školiacim materiálom zodpovedajúcim súčasnej modernej dobe. Vyššie využitie multimédií a počítačov umožňuje prejsť od výkladu za pomoci kriedy a tabule a nutnej predstavivosti k efektívnejším formám vzdelávania.

Realizácia aktivít predkladaného projektu umožní dnešný stav opotrebovaných a morálne zastaraných didaktických nástrojov a absencie učebných pomôcok nahradiť vhodnými podmienkami na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, praktických zručností a IKT schopností.

Kľúčovou je aktivita 1.1 Tvorba a inovácia vzdelávacieho programu školy. Jej výsledkom budú inovované učebné plány, učebné osnovy a modernizované učebné pomôcky a nástroje ako nutný predpoklad úspešnej realizácie nadväzujúcich aktivít. Aby tento program reflektoval skutočné potreby žiakov, požiadavky rodičov a zástupcov regionálnych zamestnávateľov, je táto aktivita prepojená s aktivitou 1. 2 Monitoring potrieb vzdelávania.

Druhý blok aktivít 2.1 a 2.2 sa venuje vzdelávaniu pedagogických zamestnancov školy na získanie znalostí, skúseností a nových kompetencií potrebných pre prácu s obstaranými didaktickými nástrojmi a vytvára priestor na tvorbu príprav a overovanie moderných metód vzdelávania.

Aktivita 3.1 umožní širšie využitie rôznych foriem a učebných techník, posun vzdelávania od obsahu (čo chceme naučiť) k zdôrazneniu cieľa (prečo to chceme žiakov naučiť). Cieľom projektu je pomôcť učiteľom zvládnuť náročnosť doby a usmerniť ich pri inovácii obsahu, zavádzaní moderných metód do vyučovacieho procesu, aby v konečnom výsledku bol absolventom školy študent pripravený na reálny život, študent kreatívny, flexibilný, schopný presadiť sa na trhu práce alebo úspešne pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Ing. Mgr. Helena Labancová


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES