Základné informácie o projekte

Názov projektu Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo
Žiadateľ Stredná priemyselná škola,
Komenského 5, 085 42 Bardejov
Sektor verejný
Operačný program Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy OPV-2008/1.1/04-SORO
Celkové výdavky projektu
(EUR)
Prostriedky ESF 85% 164 465,38 €
Prostriedky štátneho rozpočtu 10%   19 348,87 €
Prostriedky v rámci spolufinancovania 5%     9 674,43 €
Celkové výdavky projektu spolu 193 488,68 €
Požadovaná výška NFP
(EUR)
Prostriedky ESF 164 465,38 €
Prostriedky štátneho rozpočtu   19 348,87 €
Požadovaná výška NFP spolu 183 814,25 €

 

 

 


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES