Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo

Stredná priemyselná škola sa aktívne zapája do projektov a v novom školskom roku bude pokračovať aj v jednom z nich. Projekt pod názvom Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo, začala SPŠ realizovať v októbri 2009 a predpokladané ukončenie je v októbri 2011.

Na to, aby mohla v dnešnej dobe škola existovať a fungovať, potrebuje žiakov. Žiakov môžu získať len kvalitní, fundovaní a "moderní" pedagógovia. Aby bola priemyslovka naozaj modernou školou, začínajúci školský rok bude už druhým rokom, v ktorom sa učitelia môžu vzdelávať vo vybraných oblastiach a témach podporujúcich inováciu vzdelávacieho programu, zefektívnenie foriem vzdelávania a získanie nových kompetencií a zručností. Majú možnosť využiť spolu 340 hodín školení zameraných predovšetkým na využitie modernej didaktickej techniky, dataprojektora a interaktívnej tabule, ďalej na grafiku na PC, účtovný softvér Alfa, Omega, Olymp, stavebný softvér Cenkros a v neposlednom rade to budú školenia, ktorých témy smerujú k východiskám a detailom reformy vzdelávania, na porovnanie skúseností z obdobných reformných krokov v zahraničí, na odporúčania pre inováciu kurikula, projektové vyučovanie a alternatívne formy vzdelávania.

Žiaci sa tak budú vyučovať v kvalitných vzdelávacích programoch, ktoré budú podporené najmodernejšími didaktickými pomôckami a prostriedkami, odbornou literatúrou, učebnými pomôckami, materiálom a učebnicami, ktoré škola projektom získala.

Cieľom projektu je pomôcť učiteľom zvládnuť náročnosť doby a usmerniť pri inovácii obsahu, zavádzaní moderných metód do vyučovacieho procesu, aby v konečnom výsledku bol absolventom školy študent pripravený na reálny život, študent kreatívny, flexibilný, schopný presadiť sa na trhu práce alebo úspešne pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Ing. Peter Simko

Foto: Ing. Peter Tkáč
Školenie pod názvom Práca s multimédiami a prezentácia

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES