Stručný popis projektu

a) Východisková situácia

Stredná priemyselná škola Bardejov je v súčasnosti zaradená do siete stredných odborných škôl. Vznikla 1.9.1950 ako Vyššia stavebná škola. V hlavných študijných odboroch 39 (TIS, technické lýceum), 37 (integrované odbory - staviteľstvo, strojárstvo, doprava), 63 (škola podnikania) študuje dnes cca 425 žiakov. Pedagogický kolektív školy tvorí 32 učiteľov.
Prostredníctvom projektu chceme pripraviť pre 2. a 3. ročník našej odbornej školy kvalitné vzdelávacie programy, ktoré budú podporené najmodernejšími didaktickými pomôckami a prostriedkami. Chceme čo najkvalitnejšie pripraviť našich absolventov pre vstup na trh práce resp. ich čo najlepšie pripraviť pre vyššie stupne vzdelávania. Naša škola ponúka širšie spektrum študijných odborov zameraných na staviteľstvo, strojárstvo, dopravu, elektrotechniku, ekonomiku.

b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Kvalitný vzdelávací proces a špecifický školský vzdelávací program vyžaduje dostatočnú podporu vo vybavení učební modernými učebnými pomôckami a školiacim materiálom zodpovedajúcim súčasnej modernej dobe. Vyššie využitie multimédií a počítačov umožňuje prejsť od výkladu za pomoci kriedy a tabule a nutnej predstavivosti k efektívnejším formám vzdelávania.
Realizácia aktivít predkladaného projektu umožní dnešný stav opotrebovaných a morálne zastaraných didaktických nástrojov a absencie učebných pomôcok nahradiť vhodnými podmienkami na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, praktických zručností a IKT schopností.Po schválení a následnej realizácii projektu očakávame lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce, zvýšenie schopnosti prispôsobiť sa zmenám trhu práce, rozvoj tvorivého myslenia, flexibility a kreativity.

c) Spôsob realizácie projektu

Projekt pozostáva z 3 celkov:
Kľúčovou je aktivita 1.1 Tvorba a inovácia vzdelávacieho programu školy. Jej výsledkom budú inovované učebné plány, učebné osnovy a modernizované učebné pomôcky a nástroje ako nutný predpoklad úspešnej realizácie nadväzujúcich aktivít. Aby tento program reflektoval skutočné potreby žiakov, požiadavky rodičov a zástupcov regionálnych zamestnávateľov, je táto aktivita prepojená s aktivitou 1.2 Monitoring potrieb vzdelávania.
Druhý blok aktivít 2.1 a 2.2 sa venuje vzdelávaniu pedagogických zamestnancov školy pre získanie znalostí, skúseností a nových kompetencií potrebných pre prácu s obstaranými didaktickými nástrojmi a vytvára priestor na tvorbu príprav a overovanie moderných metód vzdelávania.
Aktivita 3.1 umožní širšie využitie rôznych foriem a učebných techník, posun vzdelávania od obsahu (čo chceme naučiť) k zdôrazneniu cieľa (prečo to chceme žiakov naučiť).

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

1) vhodnosť projektu - vzhľadom na východiskovú situáciu a možnosti využitia silných stránok školy predkladaný projekt umožní riešiť strategické potreby cieľovej skupiny - žiakov: zlepšenie ich pripravenosti na nadväzujúce štúdium a pre požiadavky vedomostnej spoločnosti, rozvoj ich kľúčových kompetencií, tvorivosti a schopnosti samostatného rozhodovania sa,
 
2) vhodnosť organizácie - spôsobilosť žiadateľa: škola má od svojho založenia pevné postavenie medzi školami regiónu, poskytujúcimi primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. Na škole sú prvotné skúsenosti s používaním moderných technológií vo vyučovacom procese a so zavádzaním IKT do výučby aj iných predmetov. Pedagogický zbor je otvorený novým prístupom a víta možnosť obnovy metód a foriem vzdelávania, ako aj jeho obsahovej reformy.

e) Udržateľnosť výsledkov projektu

Pokračovanie v intenciách projektu sa predpokladá sa aj po ukončení realizácie jeho nosných aktivít. Úspešným zavŕšením projektu totiž budú zavedené riadiace a odborné štruktúry, ktoré budú schopné pokračovať v realizácií hlavných aktivít a ďalšom rozvoji vzdelávania aj po ukončení financovania zo zdrojov EÚ. Zavedený program sa stane integrálnou súčasťou vzdelávacieho procesu našej školy, čo prispeje k jej ďalšiemu rozvoju a kontinuálnemu zvyšovaniu úrovne kvality.
Vzhľadom na charakter projektu si pokračovanie jeho aktivít po ukončení financovania zo zdrojov EÚ nevyžiada ďalšie dodatočné finančné zdroje a preto bude jeho finančná udržateľnosť zabezpečená z bežných prevádzkových zdrojov.


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES